PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van BE+, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67220126.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  contactpersoon bent (of een van de contactpersonen) vanuit het bedrijf waarvoor uw werkt en dat deelnemer is van BE+;
(b) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
(c) via het contactformulier op de website contact met ons opneemt;
(d) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) nieuwsbrieven te verzenden;
(b) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(c) uit te nodigen voor evenementen.

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Maartje Oome 06-41459542 voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door BE+.

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden:

4.2  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.