Energiescans uitgevoerd in Schaapsdrift Renkum

Een substantiële verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Door ondernemers van bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum is daarom in oktober 2017 onder leiding van het E-team een eerste stap gezet naar een CO2-neutraal Schaapsdrift. Dertig bedrijven zijn in oktober 2017 geënthousiasmeerd om deel te nemen aan het collectieve proces naar energetische besparing en verduurzaming.

Het E(nergie)-team, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemers van het bedrijventerrein, gemeente Renkum, Omgevingsdienst regio Arnhem, energie-expert WM3-energy en externe begeleider Tarmo, coördineren het proces. De gekozen aanpak is gebaseerd op de methodiek van de stichting BE+, (Bedrijventerreinen Energie Positief).

Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Bij achttien bedrijven zijn tot nu toe energieopnames uitgevoerd. Daarbij kon worden vastgesteld dat bij sommige bedrijven al goede maatregelen waren genomen, maar ook dat er bij veel bedrijven nog de nodige potentie is voor besparing en verduurzaming. Bij vijftien van deze bedrijven zijn de resultaten aan de hand van een rapport met de betrokken ondernemers besproken. In de rapportages zijn per bedrijf individuele maatregelen opgenomen, zoals het aanschaffen van LED-verlichting en sensoren, het aanbrengen van gevelisolatie en de installatie van zonnepanelen. Enkele bedrijven werken al aan de uitvoering van maatregelen of hebben offertes aangevraagd om individuele maatregelen uit te voeren. De uit te voeren maatregelen zullen leiden tot energie- en dus ook kostenbesparing en CO2-reductie.

Terugverdientijd
Vooral investeringen in LED-verlichting en zonnepanelen kunnen relatief snel worden terugverdiend, terwijl gevelisolatie een langere terugverdientijd heeft. De integrale uitvoering van alle maatregelen zal een besparing opleveren van bijna 40%. Van de huidige 1.500 ton CO2 kan 600 ton CO2 worden bespaard, een reductie ter grootte van zo’n 50 huishoudens. Met de besparingen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, ruim 100 ton CO2, zal ruim 7% CO2 reductie gerealiseerd kunnen worden.

Vertrouwen
Een belangrijk aandachtspunt voor een succesvolle aanpak van het proces is de relatief lange periodes tussen opname en opvolging. Door te lange tussenperiodes dreigt het vertrouwen en de betrokkenheid bij sommige ondernemers weg te ebben. Commitment en vertrouwen is voor een goede voortgang van het proces een belangrijk ‘’issue’’.  Er zijn voldoende uitdagingen voor het E-team om mee aan de slag te gaan, zowel voor de ondernemers individueel als collectief; iets dat het E-team de komende periode zal aanpakken.

De vervolgacties liggen nu enerzijds bij de individuele ondernemers en anderzijds bij het uitwerken van collectieve oplossingen. Op basis van de resultaten zal in overleg met de individuele ondernemers en leveranciers gezocht worden naar de best mogelijke oplossingen in termen van kosten en baten, waardoor terugverdientijden verder teruggebracht kunnen worden. Daarbij zal zeker ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheden voor collectieve aanvraag en beoordeling van offertes, financiering, belastingtechnische voordelen en subsidies. Voor de midden- en grootverbruikers wordt een actieve aanpak extra belangrijk, omdat zij vanaf 1 juli 2019 verplicht zijn om lokale overheidsinstanties te informeren over hun energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar. De Omgevingsdiensten zullen daar actief op toe gaan zien.

Lagere kosten op lange termijn
Om de lange termijn doelstelling van een energieneutraal bedrijventerrein te kunnen realiseren, is daarnaast gekeken naar de mogelijkheden die ontstaan door een collectieve toepassing van beschikbare duurzame technieken. De eerste calculaties tonen aan dat met investeringen van rond de vier miljoen euro terugverdientijden van onder de acht jaar gerealiseerd kunnen worden. Met andere woorden, als voor de afschrijving van deze oplossingen een realistische termijn van tien of vijftien jaar wordt gehanteerd, opereren de ondernemers op het bedrijventerrein volledig energieneutraal tegen lagere energiekosten.

De komende periode zullen de ondernemers worden geïnformeerd over deze collectieve mogelijkheden om in overleg met elkaar beslissingen te nemen over de volgende stappen. Voor ondernemers op het bedrijventerrein is dus verduurzaming mogelijk, terwijl direct ook op de kosten kan worden bespaard! Een dubbele positieve bijdrage dus aan de uitstraling van het eigen bedrijf en het bedrijventerrein Schaapsdrift. Immers ”Price is what you pay, value is what you get’’.