Aardgasvrije bedrijventerreinen

Een belangrijk onderdeel van een duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen is het efficiënt gebruiken van duurzame warmte en koude. In de praktijk wordt hier nog maar beperkt invulling aan gegeven. Het ontbreekt bij lokale initiatieven vaak aan inzicht in de mogelijkheden voor verbetering van individuele en collectieve energie-efficiëntie, in zowel technische, financiële als organisatorische zin. Om de inpassing van de duurzame energievoorziening effectief uit te voeren, is een integrale aanpak benodigd.

Het doel van het project is het ontwikkelen van een instrumentarium dat beheerders van bedrijventerreinen en gelieerde stakeholders activeert om te investeren in een aardgasvrije warmte- en koudevoorziening. Dit wordt gedaan door inzicht te bieden in de investeringskansen voor procesoptimalisatie, aardgasvrij invullen van de warmtevoorziening en benutting van restwarmte- en koudestromen, zowel binnen bedrijven als in de omgeving van het bedrijf.  Hierbij wordt gekeken naar verschillende energiedragers en besparingsmogelijkheden binnen en tussen bedrijven, en slimme schakelingen en koppelingen.

Zowel technisch als organisatorisch moet de huidige energie-infrastructuur, flexibeler, betrouwbaarder en kwalitatief beter worden. De energie-infrastructuur kan worden geoptimaliseerd naar kosten en prestaties.

Voor het inzichtelijk maken van informatie voor het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen wordt de bestaande Energie Potentieel Scan uitgebreid met maatregelen voor procesoptimalisatie, aardgasvrije invulling van de restwarmte en de inzet van duurzame warmte en koude. Hierdoor kan extra inzicht gegeven worden in aardgas besparende maatregelen. Om de informatie in het instrumentarium te ontsluiten wordt er een interface ontwikkeld. Deze interface geeft geografisch inzicht in de impact van maatregelen op technisch, economisch en organisatorisch vlak.

Daarnaast wordt er in dit project een procesaanpak opgezet zodat stakeholders op basis van de beschikbare informatie gezamenlijk beslissingen kunnen nemen voor het aardgasvrij maken van het bedrijventerrein. De business case van collectieve maatregelen op een bedrijventerrein hangen af van de organisatievorm van het collectief. Daarom wordt in kaart gebracht welke waarde verschillende stakeholders krijgen bij collectieve maatregelen en wat de impact is van verschillende organisatievormen.

Status: Er is een subsidieaanvraag gedaan voor het doorontwikkelen en het toevoegen van procesmaatregelen aan de Energie Potentiescan.

Betrokken partijen:

  • Generation.Energy
  • Qing
  • Alliander
  • Kortman DGO
  • OostNL
  • Markus Makelaardij
  • Energie van Hollandse bodem
  • TNO