Convenant energie producerende bedrijventerreinen

Om aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te kunnen voldoen, ligt er een grote uitdaging om het energieverbruik bij bedrijven te verminderen en het aandeel lokaal opgewekte, duurzame energie bij bedrijven te vergroten.

In Nederland is het merendeel van de bedrijven gevestigd op één van de 3.500 bedrijventerreinen. Een bedrijf kan natuurlijk zelf maatregelen nemen, maar vanuit technisch- en organisatorisch oogpunt is samenwerking met “buren” binnen een bedrijventerrein efficiënt en doeltreffend.

Commitment voor verduurzaming
Een groot aantal partijen werkt op dit moment samen aan de totstandkoming van het een convenant energie producerende bedrijventerreinen. Met het tekenen van het convenant committeert een bedrijventerrein zich om in de planvorming (energiescans,  businesscases en investeringsplannen) toe te werken naar uiteindelijk  energie producerend. Het bedrijventerrein wil actief kennis delen en open staan voor technische- en financiële expertise om dit doel te bereiken. In de praktijk betekent dit onder meer het stimuleren van energie-uitwisseling tussen bedrijven en op het bedrijventerrein, peer2peer trading, benutten van elkaars WKO installaties, flexibiliteit verwaarden en hiermee congestie in het elektriciteitsnet voorkomen. Gemeenten en provincies die de deal ondertekenen, wijzen ten minste één bedrijventerrein aan waarmee ze samen met een bedrijvenvereniging actief aan dit doel gaan werken.

Status
Op dit moment ligt er een eerste concept van het convenant. Partijen -zowel publiek als privaat- die direct betrokken zijn bij één of meerdere bedrijventerreinen, kunnen input leveren op de tekst en besluiten of ze ondertekenaar of partner willen worden. Er wordt nu met RVO gesproken om het convenant om te waarderen naar een greendeal. Dit zodat ook de ministeries een actieve rol kunnen gaan spelen. Een Greendeal is een samenwerkingsovereenkomst die bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid biedt om samen met de Rijksoverheid te werken aan duurzaamheid en reductie van CO2 uitstoot.

Interesse in de Green Deal energieproducerende bedrijventerreinen? Neem contact op met Lennart van der Burg: lennart.vanderburg@tno.nl  of 06-43954685