Inspirerende BE+ bijeenkomst 3 april

Woensdag 3 april waren veel aangesloten bedrijventerreinen aanwezig op de BE+ dag. Deze is bedoeld om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te kijken welke onderwerpen we gezamenlijk willen oppakken, om oplossingen te bedenken en knelpunten te agenderen.

Aansprekende resultaten
De drie bedrijventerreinen die hun verhaal hielden, lieten zien dat er nu echt versnelling komt in de verschillende BE+ initiatieven.
Jan Boudesteijn vertelde over de GreenBizIJmond, waar na de Kagerweg nu zes andere terreinen op de radar staan om aan te pakken. Met name het Lokaal Energie Management platform en de organisatie in een vereniging met daaraan verschillende BV’s gekoppeld, sprak tot de verbeelding.
Boyd Bartels en Hendry Klooster vertelden over Spijkernisse, waar in de DIME-hub elektrische mobiliteit, energie-opslag en -opwek vanuit zonnepanelen op de daken en in de weg via een smart grid worden samengebracht.
En tot slot het verhaal van Petra van Heteren over Hoog16hoven, waar een gedegen analyse van de mogelijkheden heeft geleid tot de vierde energietransitie; van steenkool, naar olie, naar gas, naar een combinatie van duurzaam opgewekte elektriciteit, restwarmte, aardwarmte en wellicht waterstof.

Mogelijkheden tot versnelling
Naast deze voorbeelden was er ruimte om het met elkaar te hebben over wat er nog beter kan. De belangrijkste hindernis voor het effectief uitstippelen van een strategie en duidelijke communicatie naar de bedrijven op het terrein, is het ontbreken van energiegebruiksgegevens. Voor het terrein als geheel zijn deze al niet beschikbaar, laat staan voor de individuele bedrijven. Natuurlijk is deze informatie gedeeltelijk concurrentiegevoelig, maar we moeten ons samen sterk maken om hier veel meer inzicht in te krijgen dan nu het geval is.

Er is een groeiende behoefte aan goede monitoring van resultaten per bedrijventerrein en voor BE+ als geheel. Door de aanwezigen wordt de Energie Potentieel Scan genoemd als een middel dat hiervoor geschikt zou kunnen zijn. In de komende periode gaan we op zoek naar middelen om dit te realiseren.

Vanuit het project rondom collectieve financiering komen voldoende handvatten om een goede businesscase te maken voor een ESCo om het bedrijventerrein te verduurzamen. Nu is het zaak om ook investeerders hierin mee te nemen, zodat ook financiering eenvoudiger wordt.

Verder bleek dat er nu al een aantal concrete voorbeelden zijn van ondernemers die hun aansluiting willen uitbreiden, maar dat de netbeheerder dit niet toestaat. Dit komt door knelpunten in het elektriciteitnetwerk, soms op laagspanningsniveau (lokaal), soms op middenspanning (regionaal). Dit leidt er toe dat ondernemers hun zonnepanelen niet op het net kunnen aansluiten. Dit is een sterke impuls voor de ontwikkeling van smart-grids, die hier een oplossing voor kunnen bieden. Vanuit het Lokaal Energie Management werken we hier al aan en kijken we of we dit op korte termijn met een aantal pilots uit kunnen breiden.

Verbreding in de vorm van een convenant
Al enige tijd wordt gewerkt aan het vormgeven van een convenant, waarin een groot aantal betrokken partijen met elkaar afspraken maakt over het versnellen van verduurzaming van bedrijventerreinen. Met elkaar wordt besproken dat hierin vooral het maken van afspraken over de rolverdeling belangrijk is. Daarnaast wordt de behoefte besproken om een aantal concrete zaken te benoemen, die vanuit het convenant worden aangepakt, bijvoorbeeld inzet om de energiegebruiksgegevens beschikbaar te maken en eenduidige communicatie over verplichtingen en mogelijkheden naar ondernemers. Hier zal in de totstandkoming van het convenant nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.