Nieuwe subsidieregelingen in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland

De provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben sinds kort nieuwe subsidieregelingen voor bedrijventerreinen. De belangrijkste informatie voor elk van deze provincies is:

Gelderland
De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben recent de subsidieregelingen toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld. De subsidieregelingen maken onderdeel uit van de Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. Hiermee ondersteunt de provincie bedrijventerreinen en gemeenten bij de diverse opgaven op de terreinen.

Tot eind 2022 is er 4,74 mln beschikbaar. Een kwart van het geld is gereserveerd voor het leveren van expertise en procesondersteuning om plannen verder te helpen. De rest is bedoeld voor de realisatie van projecten die een laatste zetje nodig hebben. De regelingen zijn gericht op de breedte van het begrip toekomstbestendigheid: organiserend vermogen, herstructurering, energietransitie, circulaire economie, digitale ontsluiting, biodiversiteit, klimaatadaptatie, slimme en schone mobiliteit, weerbaarheid, sport en ontmoeting. Hiermee kunnen zowel integrale als sectorale projecten worden bediend.

Sinds 2 november zijn de regelingen geopend en kunnen aanvragen worden ingediend. De regelingen en aanvraagformulieren zijn online beschikbaar via:

Zuid-Holland
Om bedrijventerreinen te verduurzamen, stelt de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2021 de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen open. De nieuwe regeling is deels een ongewijzigde voortzetting van de regeling energie, maar inhoudelijk wel verbreed met de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar.

Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren, zijn dit enige basiselementen:

  • Voor maatregelen duurzame energie geldt (nog steeds): de provincie geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000. De aanvrager moet aantonen dat er geen haalbare businesscase is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan 5 jaar.
  • Voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte – hiervoor subsidie aanvragen.

Meer informatie is hier te vinden.

Utrecht
In Utrecht kunnen samenwerkende bedrijven, op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, sinds 1 oktober een subsidie aanvragen van maximaal €50.000 om samen expertise in te kopen voor de verduurzamingsaanpak. Zo kunnen bedrijven gezamenlijk onderzoek laten doen naar mogelijke maatregelen, maar kunnen er ook bijvoorbeeld voordelen worden behaald op collectieve inkoop en uitvoering. Een andere mogelijkheid is om samen te werken met een energiecoöperatie in de buurt. Daarbij investeren deelnemers van de energiecoöperatie in de zonnepanelen op het bedrijfsdak en wordt stroom voor de lokale gemeenschap geproduceerd.

Meer informatie