Kansen voor verduurzaming tijdens en na de coronacrisis

Door het coronavirus is de meeste bedrijvigheid op bedrijventerreinen hard geraakt. Bedrijven zetten al hun middelen en aandacht in om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. Ook de overheid richt zich nu vooral op de acute financiële problemen van ondernemers. Het gevaar is groot dat de energietransitie daardoor vertraagt in plaats van versnelt. De vraag is wat wij als BE+netwerk nu het beste voor de bedrijven op bedrijventerreinen kunnen doen.

Kansen
Het is niet duidelijk hoe lang de crisis nog aan zal houden en hoe diep die de economie zal raken. De verleiding is dan ook om onze verduurzamingsinitiatieven op te schorten – de meeste bedrijven hebben immers wel wat anders aan hun hoofd? Maar mogelijk liggen er ook kansen. Lees meer

Toekomstig energiesysteem voor bedrijventerreinen: pilots gezocht!

Steeds meer bedrijventerreinen komen voor vraagstukken te staan die invloed hebben op de energie- infrastructuur van het bedrijventerrein. Bijvoorbeeld:

 • Hoe ontwikkel ik een strategie voor vergaande verduurzaming van de energievoorziening voor mijn bedrijventerrein?
 • Welke kansen liggen er voor duurzame opwek en elektrificatie?
 • Hoe ga ik hierbij om met beperkingen in capaciteit van het elektriciteitsnet? Hoe kunnen opslag en conversie helpen om overbelasting te voorkomen?
 • Welke rol kan een lokaal warmtenet spelen op mijn bedrijventerrein?

TNO ontwikkelt tools die inzicht geven in dit type vraagstukken, middels simulaties van de integrale energiebalans voor een bedrijventerrein, voor de huidige situatie en voor verschillende toekomstscenario’s. Lees meer

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen naar uitvoeringsfase

Sinds het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen op 30 januari is ondertekend, is er veel gebeurd. De wereld ziet er behoorlijk anders uit vanwege de Corona-uitbraak. Tegelijkertijd houden de convenantpartners koers om er voor te zorgen dat zodra ondernemers daar weer klaar voor zijn, zij weer optimaal ondersteund kunnen worden bij de verduurzaming van hun terrein.

Nieuwe ondertekenaars van het convenant
Wekelijks melden zich nieuwe partijen die zich hard maken voor de verduurzaming van bedrijventerreinen en die het convenant willen ondertekenen. Inmiddels zijn er al weer tien nieuwe partijen uit overheid en bedrijfsleven die het convenant ondertekend hebben. Lees meer

Bedrijventerrein Hilversum Zuid West: samen energie besparen

Het bestuur van ondernemersvereniging Hilversum Zuid West heeft de ambitie de bij hen aangesloten ondernemingen te verduurzamen en streeft op termijn naar een klimaatneutraal bedrijventerrein. Deelname aan Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+) was in dit proces dus een logische stap. Projectcoördinator Joost Bennekers vertelt waar zij staan en hoe de focus door de coronacrisis iets is verschoven.

Over Hilversum Zuid West
“Op dit bedrijventerrein zijn ongeveer 400 ondernemingen gevestigd in ruim 175 gebouwen. Het is een mix van bouwmarkten en metaalbewerkingsbedrijven, sociale werkplaatsen, bedrijfsgebouwen met handel en kantoren. Naar schatting voldoet meer dan de helft hiervan nog niet aan de wettelijke verplichtingen rondom energiebesparing. Een aantal ondernemers is actief bezig met duurzaamheid, maar er valt dus nog veel winst te behalen. Lees meer

Verduurzaming inclusief financiering voor ondernemers

Een veelgehoord argument van ondernemers om geen duurzame maatregelen te nemen is dat er geen geld voor handen is om te investeren. Door als lokaal energie-initiatief financiering van de maatregelen als dienst aan te bieden, kunnen deze ondernemers over de streep worden getrokken.

Verschillende bedrijventerreinen zijn hier actief mee bezig. De Energie Combinatie West Friesland (ECWF) is er al ver mee, terwijl in Schiebroek de eerste stappen op dit vlak worden gezet. De afgelopen twee jaar hebben deze twee bedrijventerreinen samengewerkt met Qing, Kortman DGO, OostNL, Rabobank en TNO om uit te zoeken hoe je als ondernemersvereniging ook financiering kunt regelen voor de bedrijven op je bedrijventerrein.

De heeft geleid tot twee mooie resultaten:

Snelstartgids: Hoe begin ik een ESCo?
In deze snelstartgids staan alle opgedane kennis en ervaringen uit het project opgetekend. Op deze manier kunnen ondernemersverenigingen en parkmanagers die hiermee voor hun bedrijventerrein aan de slag willen een vliegende start maken. In de snelstartgids wordt ingegaan op de organisatie die nodig is voor het aanbieden van de producten inclusief financiering aan ondernemers, maar vooral ook hoe je dit opzet zodat het interessant wordt voor een financierder.
Download hier de Snelstartgids

Businesscase tool
Deze Excel tool verschaft op basis van eenvoudige input de verschillende financiële gegevens die doorgaans gevraagd worden bij een financieringsaanvraag. Als basis worden hiervoor de gegevens uit de Energie Potentieel Scan gebruikt. Door de verwachting in te voeren van welke energiemaatregelen door verschillende ondernemers worden gerealiseerd en welke voorwaarden (rentepercentage, korting, etc.) kunnen worden onderhandeld, worden de kasstromen en andere financiële gegevens (oa. Rendementsverwachting (IRR), Netto Huidige Waarde (NPV) en gewogen gemiddelde kosten voor kapitaal (WACC)) voor de totale looptijd weergegeven. In eerste instantie geeft dit een indruk van de haalbaarheid van het project. Door steeds specifieker de gegevens in te voeren leidt dit uiteindelijk tot een financierbare businesscase.

Bekijk hier de resultaten van het project

 

Workshop: bedrijventerrein Schiebroek Aardgasvrij

Het bestuur van de Stichting BIZ Schiebroek / Vereniging Bedrijven Schiebroek nodigt u uit voor een belangrijke bijeenkomst op:

Dinsdag 18 februari 2020
Tussen 9.00 –12.00 uur
Locatie: Bedrijventerrein Schiebroek
Podiamed, Dotterbloemstraat 20
3053 JV Rotterdam

Wij zullen die dag de resultaten van ons onderzoek naar zowel de individuele -als de collectieve oplossingen voor een aardgasvrij Bedrijventerrein Schiebroek gaan presenteren. Vanuit zowel de technische als de financiële aspecten. De deelnemers zijn een bont gezelschap van deskundigen, overheden, bewoners en ondernemers, die deze oplossingen moeten gaan implementeren. Op basis hiervan zullen wij ons programma gaan opstellen voor de toekomst.

Opgeven kan via: parkmanagement@vbs-rotterdam.nl

 • We maken bedrijventerrein Schiebroek gezamenlijk energie positief
 • Gezamenlijke inkoop maakt ons sterk
 • Voor ons en onze kinderen en kleinkinderen!

 

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen ondertekend door 29 partijen

Bijna 30 partijen, waaronder Provincie Zuid Holland en TNO ondertekenden op 30 januari het  Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen. Zij deden dit voorafgaand aan het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen in Barneveld. Het Convenant werd in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die het initiatief van harte ondersteunen.

“In verduurzaming van bedrijventerreinen ligt een enorme potentie. BZK is heel enthousiast over de aanpak. We gaan graag in gesprek met de bedrijventerreinen en andere betrokken partijen om de regionale aanpak te versnellen”, aldus Jasper van Rooijen van BZK, die het convenant namens het Ministerie in ontvangst nam.

Een inspirerend pakket
In Nederland zijn zo’n 3500 terreinen met grote en minder grote bedrijven. Door samen te werken, kunnen we hier een enorme slag voor het klimaat maken. Met de ondertekening van het Convenant committeren deze bedrijventerreinen, overheden en andere betrokkenen zich aan het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Iedere partij heeft daarvoor zijn eigen ambities geformuleerd. Opgeteld is dit een inspirerend pakket acties en maatregelen.

Ook ondertekenaar gedeputeerde van Provincie Zuid Holland Willy de Zoete onderschrijft het belang van samenwerking:  “We hebben in Zuid Holland meer dan 600 bedrijventerreinen. Met dit convenant kunnen we een forse, tot nu toe onvoorziene bijdrage leveren aan de ambities van het Klimaatakkoord. En hiermee slaan we twee vliegen in één klap: samenwerking stimuleren, en vervolgens verduurzamen.”

Potentie
Over het energieverbruik van bedrijventerreinen is relatief weinig bekend. TNO rekende uit dat met verduurzaming van bedrijventerreinen in potentie net zo veel of zelfs meer CO2 kan worden bespaard als met het aardgasvrij maken van woonwijken. De kabinetsdoelstelling van 3,4 MT besparing op CO2 uitstoot in de bebouwde omgeving kan hiermee aanzienlijk dichterbij worden gebracht. Het gaat dan om een reeks maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen, (kleine) windmolens, LED verlichting, elektrisch rijden, lokale batterijen, smart grids, optimalisatie productieprocessen, gebruik van restwarmte, etc.

Collectieve aanpak voor bedrijventerreinen
Het convenant is bedoeld om ondernemers te ondersteunen en te ‘ontzorgen’ door het collectief beschikbaar maken van de benodigde kennis, financiering, het organiseren van het proces en het selecteren van de juiste uitvoerende partijen. Bedrijventerreinen en lokale overheden hoeven zo niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen gebruik maken van opgedane ervaring en ontwikkelde instrumenten. Hoofddoel van het convenant is het versnellen van de energietransitie door collectieve aanpak voor bedrijventerreinen. Het ministerie van BZK wil daarvoor een Nationale Programmatische aanpak opzetten.

Bedrijventerreinen Energiepositief
Het initiatief van dit convenant komt van Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+), waarin TNO samenwerkt met Oost-NL en andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Inmiddels is dit uitgerold naar een landelijke aanpak waarin vele partijen participeren en hun bijdrage leveren, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Alleen door de handen ineen te slaan, kan dit element van de energietransitie worden versneld. Daarvoor is dit Convenant een eerste aanzet.

Download hier het convenant.

Ondertekenende partijen

 • TNO
 • Oost-NL
 • Provincie Zuid Holland
 • Omgevingsdienst IJmond
 • Greenbiz IJmond
 • Hoog16hoven
 • CLOK
 • Hoorn80 Energiepositief
 • BT Boekelermeer
 • Samenmeerwaarde (BT Spijkenisse)
 • Omgevingsdienst Midden Holland
 • Green Business Club
 • De Parkmanagers
 • Energieke Regio
 • Markus Werklocatie regie
 • Bedrijvenkring Schieoevers (BKS Delft)
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
 • Tarmo
 • Kortman DGO
 • WM3
 • Limburgse Werkgevers Vereniging
 • STEC groep
 • Fit our Future
 • Qing groep
 • Stichting Stimular
 • Vereniging Bedrijven Schiebroek
 • Airport Businesspark Lijnden
 • IMC (Drechtsteden)
 • Gemeente Westland

…en andere organisaties (er melden zich elke week nieuwe partijen aan)

Heeft u interesse om als organisatie ook het Convenant te tekenen? Neem contact op met Kees Willemse, Principal Business Director TNO: Kees.Willemse@tno.nl

 

Inspirerende BE+ bijeenkomst 3 april

Woensdag 3 april waren veel aangesloten bedrijventerreinen aanwezig op de BE+ dag. Deze is bedoeld om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te kijken welke onderwerpen we gezamenlijk willen oppakken, om oplossingen te bedenken en knelpunten te agenderen. Lees meer

Bedrijven op Wildeman Zaltbommel gaan warmte delen

Bedrijventerrein Wildeman I in Zaltbommel krijgt een warmtenet. Dat betekent dat de warmte die het ene bedrijf ‘over’ heeft, gebruikt kan worden door een ander bedrijf.

Het nieuwe distributiecentrum van DHL op bedrijventerrein Wildeman I in Zaltbommel is nog in aanbouw, maar een belangrijke deal met de nieuwe buren is al gesloten. DHL gaat gebruik maken van de warmte die het bedrijf Hitachi over heeft. ,,Op die manier laten we geen warmte verloren gaan”, legt de Zaltbommelse wethouder Willem Posthouwer uit. Lees meer

Dynamische energiescan: geen statische energierapporten meer

Het consortium van Backhoom, Omgevingsdienst IJmond, de Parkmanagers werken onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een dynamische energiescan. In het project Ontwikkeling Dynamische Energiescan willen partijen het proces van uitvoering van de energiescan slimmer en sneller maken door gebruik te maken van beschikbare informatie uit (openbare) bronnen.
Lees meer