BE+ bijeenkomst van 18 november

Ook in het coronatijdperk gaat het werk aan de verduurzaming van bedrijventerreinen door. Op 18 november 2020 vond er weer een (online) BE+ ledenbijeenkomst plaats om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. 

Na een kort rondje langs de velden gaf Guus Mulder een update over BE+. Zo zijn er twee nieuwe leden, nieuwe tools en is er een groot Europees project over bedrijventerreinen gaande (GEAR @ SME), waarvan de resultaten ook voor BE+ ondersteunend kunnen zijn. Verder zal Frits Verheij (TNO) vanaf nu Kees Willemse in het BE+ bestuur vervangen.

Vervolgens werden er vier presentaties gegeven:

 • Vincent Kamphuis (TNO) presenteerde de resultaten van een pilotproject ‘Routekaart Bedrijventerrein Energieneutraal’, waarin door midden van een toolset voor energievraagstukken van bedrijventerreinen een routekaart met tussenstappen en doelen opgesteld kan worden om tot een energieneutraal bedrijventerrein te komen. Momenteel worden er nieuwe pilotprojecten gezocht; neem bij interesse contact op met Vincent!
 • Hans Schneider van Liander vertelde over de grote opgave van de verduurzaming in de industrie, de transportschaarste op het elektriciteitsnet en enkele oplossingsrichtingen voor deze uitdaging.
 • Petra van Heteren deelde hoe zij het voor elkaar heeft gekregen om 5200 zonnepanelen op de daken van Hoog16Hoven business park neer te leggen: een inspirerend verhaal met veel praktische tips!
 • Als laatste nam Guus Mulder met iedereen het doel van het convenant nog eens door. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met BZK en EZK voor ondersteuning om te komen tot een versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen.

In de online borrel werd er nog lang nagepraat en werden er nog meer ideeën uitgewisseld.

Wij kijken terug op een geslaagde en erg informatieve sessie. Hopelijk tot de volgende keer, hopelijk kunnen we elkaar dan weer in het echt ontmoeten!

Nieuwe subsidieregelingen in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland

De provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben sinds kort nieuwe subsidieregelingen voor bedrijventerreinen. De belangrijkste informatie voor elk van deze provincies is:

Gelderland
De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben recent de subsidieregelingen toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld. De subsidieregelingen maken onderdeel uit van de Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen. Hiermee ondersteunt de provincie bedrijventerreinen en gemeenten bij de diverse opgaven op de terreinen.

Tot eind 2022 is er 4,74 mln beschikbaar. Een kwart van het geld is gereserveerd voor het leveren van expertise en procesondersteuning om plannen verder te helpen. De rest is bedoeld voor de realisatie van projecten die een laatste zetje nodig hebben. De regelingen zijn gericht op de breedte van het begrip toekomstbestendigheid: organiserend vermogen, herstructurering, energietransitie, circulaire economie, digitale ontsluiting, biodiversiteit, klimaatadaptatie, slimme en schone mobiliteit, weerbaarheid, sport en ontmoeting. Hiermee kunnen zowel integrale als sectorale projecten worden bediend.

Sinds 2 november zijn de regelingen geopend en kunnen aanvragen worden ingediend. De regelingen en aanvraagformulieren zijn online beschikbaar via:

Zuid-Holland
Om bedrijventerreinen te verduurzamen, stelt de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2021 de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen open. De nieuwe regeling is deels een ongewijzigde voortzetting van de regeling energie, maar inhoudelijk wel verbreed met de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar.

Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren, zijn dit enige basiselementen:

 • Voor maatregelen duurzame energie geldt (nog steeds): de provincie geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000. De aanvrager moet aantonen dat er geen haalbare businesscase is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan 5 jaar.
 • Voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte – hiervoor subsidie aanvragen.

Meer informatie is hier te vinden.

Utrecht
In Utrecht kunnen samenwerkende bedrijven, op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, sinds 1 oktober een subsidie aanvragen van maximaal €50.000 om samen expertise in te kopen voor de verduurzamingsaanpak. Zo kunnen bedrijven gezamenlijk onderzoek laten doen naar mogelijke maatregelen, maar kunnen er ook bijvoorbeeld voordelen worden behaald op collectieve inkoop en uitvoering. Een andere mogelijkheid is om samen te werken met een energiecoöperatie in de buurt. Daarbij investeren deelnemers van de energiecoöperatie in de zonnepanelen op het bedrijfsdak en wordt stroom voor de lokale gemeenschap geproduceerd.

Meer informatie

Studenten van Hogeschool Windesheim aan de slag voor de energietransitie op bedrijventerreinen

Afgelopen september zijn vier studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde van Hogeschool Windesheim een samenwerking aangegaan met Pastoor Consult en Engie, onder begeleiding van het lectoraat Energietransitie Windesheim.

Energie Uitwisselen
Tijdens deze samenwerking wordt onderzocht welke mogelijkheden er op bedrijventerrein Oostervaart zijn op het gebied van energietransitie. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid van een rechtstreekse stoomleiding vanaf de Maxima-centrale voor aanvoer van (warmte) energie. Verder wordt er gekeken of bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen en welke bedrijven daartoe bereid zijn.

Energieterugwinning
Verder onderzoeken de studenten of energieterugwinning plaats kan vinden. Energieterugwinning vindt plaats waar normaal gesproken restwarmte wordt weggegooid. Door het terugwinnen van de restwarmte en dit elders te gebruiken in het proces, kan veel energie bespaard worden.
Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Gebr. Van der Lee. Hier wordt veel restwarmte via rookgassen uit de schoorsteen de lucht in geblazen vanuit de asfaltcentrale. Momenteel wordt gekeken of de restwarmte van de rookgassen kan worden teruggewonnen en hergebruikt.

Energietransitie
Als bij een bedrijf het hergebruiken van restwarmte niet mogelijk is, kan deze warmte worden gebruikt voor energietransitie. Denk hierbij aan het verwarmen van kantoorgebouwen of het aanleveren van warm water. Op deze manier kan de restwarmte van een bedrijf A een besparing opleveren voor bedrijf B.

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met Geert Jan Pastoor van Pastoor Consult BV: gjpastoor@pastoorconsult.nl of
06-15066490

Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming

In Nederland staan meer dan 80.000 bedrijfshallen. 3,5 procent van de binnenlandse CO2-emissie ontstaat hier. Als het om verduurzaming gaat, krijgen bedrijfshallen echter maar weinig aandacht. Welke maatregelen zijn realistisch en haalbaar? Lees het in de whitepaper ‘Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming’ van TKI Urban Energy.

Waardoor ontstaan nieuwe kansen?
De omstandigheden veranderen snel. Veel maatregelen voor energiebesparing in bedrijfshallen die vier of vijf jaar geleden niet haalbaar waren, zijn dat nu wel. Er zijn nieuwe koppelkansen voor verduurzaming en de indruk bestaat dat die momenteel blijven liggen.

 • De economie verandert.
  Sinds de coronacrisis hebben veel sectoren het lastig, maar het aandeel distributie en logistiek neemt toe. Bedrijfshallen worden daarvoor aangepast. Dat biedt kansen om tegelijk de energieprestatie te verbeteren.
 • Wet- en regelgeving wordt aangescherpt.
  Maatregelen met een korte terugverdientijd zijn verplicht.
 • Het gebruik van aardgas wordt uitgefaseerd.
  Er zijn alternatieven nodig zoals omgevingswarmte en zonne-energie.
 • Soms biedt revitalisering van een bedrijventerrein kansen om een bedrijfshal aan te pakken.
 • Duurzame technologie wordt goedkoper, terwijl aan de andere kant de waarde stijgt die klanten en het grote publiek aan duurzaamheid hechten.
 • Een gezonde werkomgeving met groen, daglicht en goede ventilatie is steeds belangrijker om aantrekkelijk te zijn voor werknemers.


Drie denkstappen
Een integrale visie op het energieconcept van een bedrijfshal is nodig en we gaan uit van drie denkstappen.

1) Beperken van de energiebehoefte.
Dat kan door betere isolatie van gevels, dak en industriedeuren. Sommige delen van een bedrijfshal kunnen worden gecompartimenteerd waarna lokale klimatisering mogelijk is. Dat zorgt tegelijk voor een beter verblijfsklimaat op de plekken waar mensen werken.

2) Opwekken van hernieuwbare energie.
Bijvoorbeeld door het dak te gebruiken voor zonnepanelen. Ook omgevingswarmte en restwarmte bieden kansen. Soms is dat mogelijk op het niveau van een bedrijventerrein.

3) Efficiënt energiegebruik.
Grote stappen zijn mogelijk met betere installaties voor verwarming, koeling en ventilatie. Ook tl-lampen vervangen door ledverlichting levert veel op.

Aan de slag
Een integrale visie en het benutten van koppelkansen vraagt om samenwerking. Eigenaren en eindgebruikers zijn uiteraard initiatiefnemer. Slimme investeringen zijn mogelijk vanuit een integrale visie en een benadering op basis van total cost of ownership.  Adviseurs, installateurs en aannemers kunnen hun opdrachtgevers vanuit zo’n integrale benadering optimaal van dienst zijn en een breed pakket van diensten aanbieden. Voor productontwikkelaars zijn er nieuwe kansen om innovatieve producten op de markt te brengen. Met de uitfasering van aardgas wordt van netwerkbedrijven verwacht dat zij ruimte bieden aan alternatieven zoals warmtelevering en aansluiting van zonnepanelen. Verder is er een rol voor parkmanagers om te zoeken naar de meerwaarde van coöperatieve energievoorzieningen.

Whitepaper
Door een integrale energievisie en een brede focus op duurzaamheid kunnen nieuwe kansen worden verzilverd. De opties worden uitgewerkt in de whitepaper ‘Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming’. Deze whitepaper is samengesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy. Bijdragen zijn geleverd door een klankbordgroep met professionals uit de sector.

Kansen voor verduurzaming tijdens en na de coronacrisis

Door het coronavirus is de meeste bedrijvigheid op bedrijventerreinen hard geraakt. Bedrijven zetten al hun middelen en aandacht in om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. Ook de overheid richt zich nu vooral op de acute financiële problemen van ondernemers. Het gevaar is groot dat de energietransitie daardoor vertraagt in plaats van versnelt. De vraag is wat wij als BE+netwerk nu het beste voor de bedrijven op bedrijventerreinen kunnen doen.

Kansen
Het is niet duidelijk hoe lang de crisis nog aan zal houden en hoe diep die de economie zal raken. De verleiding is dan ook om onze verduurzamingsinitiatieven op te schorten – de meeste bedrijven hebben immers wel wat anders aan hun hoofd? Maar mogelijk liggen er ook kansen. Lees meer

Toekomstig energiesysteem voor bedrijventerreinen: pilots gezocht!

Steeds meer bedrijventerreinen komen voor vraagstukken te staan die invloed hebben op de energie- infrastructuur van het bedrijventerrein. Bijvoorbeeld:

 • Hoe ontwikkel ik een strategie voor vergaande verduurzaming van de energievoorziening voor mijn bedrijventerrein?
 • Welke kansen liggen er voor duurzame opwek en elektrificatie?
 • Hoe ga ik hierbij om met beperkingen in capaciteit van het elektriciteitsnet? Hoe kunnen opslag en conversie helpen om overbelasting te voorkomen?
 • Welke rol kan een lokaal warmtenet spelen op mijn bedrijventerrein?

TNO ontwikkelt tools die inzicht geven in dit type vraagstukken, middels simulaties van de integrale energiebalans voor een bedrijventerrein, voor de huidige situatie en voor verschillende toekomstscenario’s. Lees meer

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen naar uitvoeringsfase

Sinds het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen op 30 januari is ondertekend, is er veel gebeurd. De wereld ziet er behoorlijk anders uit vanwege de Corona-uitbraak. Tegelijkertijd houden de convenantpartners koers om er voor te zorgen dat zodra ondernemers daar weer klaar voor zijn, zij weer optimaal ondersteund kunnen worden bij de verduurzaming van hun terrein.

Nieuwe ondertekenaars van het convenant
Wekelijks melden zich nieuwe partijen die zich hard maken voor de verduurzaming van bedrijventerreinen en die het convenant willen ondertekenen. Inmiddels zijn er al weer tien nieuwe partijen uit overheid en bedrijfsleven die het convenant ondertekend hebben. Lees meer

Bedrijventerrein Hilversum Zuid West: samen energie besparen

Het bestuur van ondernemersvereniging Hilversum Zuid West heeft de ambitie de bij hen aangesloten ondernemingen te verduurzamen en streeft op termijn naar een klimaatneutraal bedrijventerrein. Deelname aan Bedrijventerreinen Energie Positief (BE+) was in dit proces dus een logische stap. Projectcoördinator Joost Bennekers vertelt waar zij staan en hoe de focus door de coronacrisis iets is verschoven.

Over Hilversum Zuid West
“Op dit bedrijventerrein zijn ongeveer 400 ondernemingen gevestigd in ruim 175 gebouwen. Het is een mix van bouwmarkten en metaalbewerkingsbedrijven, sociale werkplaatsen, bedrijfsgebouwen met handel en kantoren. Naar schatting voldoet meer dan de helft hiervan nog niet aan de wettelijke verplichtingen rondom energiebesparing. Een aantal ondernemers is actief bezig met duurzaamheid, maar er valt dus nog veel winst te behalen. Lees meer

Verduurzaming inclusief financiering voor ondernemers

Een veelgehoord argument van ondernemers om geen duurzame maatregelen te nemen is dat er geen geld voor handen is om te investeren. Door als lokaal energie-initiatief financiering van de maatregelen als dienst aan te bieden, kunnen deze ondernemers over de streep worden getrokken.

Verschillende bedrijventerreinen zijn hier actief mee bezig. De Energie Combinatie West Friesland (ECWF) is er al ver mee, terwijl in Schiebroek de eerste stappen op dit vlak worden gezet. De afgelopen twee jaar hebben deze twee bedrijventerreinen samengewerkt met Qing, Kortman DGO, OostNL, Rabobank en TNO om uit te zoeken hoe je als ondernemersvereniging ook financiering kunt regelen voor de bedrijven op je bedrijventerrein.

De heeft geleid tot twee mooie resultaten:

Snelstartgids: Hoe begin ik een ESCo?
In deze snelstartgids staan alle opgedane kennis en ervaringen uit het project opgetekend. Op deze manier kunnen ondernemersverenigingen en parkmanagers die hiermee voor hun bedrijventerrein aan de slag willen een vliegende start maken. In de snelstartgids wordt ingegaan op de organisatie die nodig is voor het aanbieden van de producten inclusief financiering aan ondernemers, maar vooral ook hoe je dit opzet zodat het interessant wordt voor een financierder.
Download hier de Snelstartgids

Businesscase tool
Deze Excel tool verschaft op basis van eenvoudige input de verschillende financiële gegevens die doorgaans gevraagd worden bij een financieringsaanvraag. Als basis worden hiervoor de gegevens uit de Energie Potentieel Scan gebruikt. Door de verwachting in te voeren van welke energiemaatregelen door verschillende ondernemers worden gerealiseerd en welke voorwaarden (rentepercentage, korting, etc.) kunnen worden onderhandeld, worden de kasstromen en andere financiële gegevens (oa. Rendementsverwachting (IRR), Netto Huidige Waarde (NPV) en gewogen gemiddelde kosten voor kapitaal (WACC)) voor de totale looptijd weergegeven. In eerste instantie geeft dit een indruk van de haalbaarheid van het project. Door steeds specifieker de gegevens in te voeren leidt dit uiteindelijk tot een financierbare businesscase.

Bekijk hier de resultaten van het project

 

Workshop: bedrijventerrein Schiebroek Aardgasvrij

Het bestuur van de Stichting BIZ Schiebroek / Vereniging Bedrijven Schiebroek nodigt u uit voor een belangrijke bijeenkomst op:

Dinsdag 18 februari 2020
Tussen 9.00 –12.00 uur
Locatie: Bedrijventerrein Schiebroek
Podiamed, Dotterbloemstraat 20
3053 JV Rotterdam

Wij zullen die dag de resultaten van ons onderzoek naar zowel de individuele -als de collectieve oplossingen voor een aardgasvrij Bedrijventerrein Schiebroek gaan presenteren. Vanuit zowel de technische als de financiële aspecten. De deelnemers zijn een bont gezelschap van deskundigen, overheden, bewoners en ondernemers, die deze oplossingen moeten gaan implementeren. Op basis hiervan zullen wij ons programma gaan opstellen voor de toekomst.

Opgeven kan via: parkmanagement@vbs-rotterdam.nl

 • We maken bedrijventerrein Schiebroek gezamenlijk energie positief
 • Gezamenlijke inkoop maakt ons sterk
 • Voor ons en onze kinderen en kleinkinderen!