Gelderland verzilvert daken met zon

Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderland Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Een groot deel van de geschikte daken blijft nog steeds onbenut. De provincie wil ondernemers stimuleren een zogenoemde SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten én ondernemers die al een dergelijke subsidie hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief. Lees meer

BE+ Alkmaar start eigen energiebedrijf

Werkgroep Boekelermeer Energiepositief maakte begin juli bekend dat BE+ Alkmaar een feit is! Al langere tijd had de werkgroep de ambitie om te starten met een eigen energiebedrijf. Doel: het structureel verlagen van de kosten voor energieverbruik door zoveel mogelijk daarvan zelf te organiseren en te beheren. Het Energie Platform Noord-Holland (EPNH) is de uitvoerende partij namens BE+ Alkmaar en daarmee zijn kwaliteit, continuïteit en kosteneffectiviteit gewaarborgd. Lees meer

Krachtige ontwerpverkenning voor energie positieve bedrijventerreinen

In de brochure Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit zijn de resultaten van de korte maar krachtige ontwerpverkenning op bedrijventerrein Hoorn80 gebundeld.

Vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams hebben zich op uitnodiging van BNA Onderzoek, gemeente Hoorn, parkmanagement Hoorn en Kortman Duurzame gebiedsontwikkeling in een workshopweek op locatie gebogen over de vraag hoe de energietransitie op een bedrijventerrein kan worden gekoppeld aan een beter verblijfsklimaat.

Lees meer

Verrassende resultaten in workshop Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

In een workshopweek van vijf dagen tussen 8 en 12 april werkten vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams op locatie op het bedrijventerrein Hoorn80 aan visies voor energiepositieve en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De ontwerpteams werden uitgedaagd om mee te denken over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen op bedrijventerreinen. De toekomstbeelden die uit deze studie voortkomen, zijn bedoeld als inspiratie voor Hoorn80, maar ook voor alle andere bedrijventerreinen, die aan een duurzame toekomst werken, zoals binnen BE+.
Lees meer

Geslaagde collectieve inkoop zonnepanelen Noord Holland-Noord en Boekelermeer

De collectieve inkoopacties van zonnepanelen voor de projecten Hoorn 80 Energie­positief en Boekelermeer Energiepositief zijn geslaagd! De eerste zonnepanelen liggen op de daken. De voorwaarde daarvoor was dat de aanbiedingen van de panelen in prijs 10 tot 15 procent lager zouden zijn dan bij individuele inkoop. En dat is voor alle deelnemers gelukt!  Lees meer

100 proeftuinen voor programma Aardgasvrije Wijken

In het programma Aardgasvrije Wijken worden de komende jaren 100 proeftuinen uitgevoerd, waarin wijken aardgasvrij worden gemaakt. Vorig jaar zijn de eerste 27 wijken geselecteerd waar een totaal van 120 miljoen euro is toegekend. Dit jaar zal in september opnieuw een aantal proeftuinen worden uitgevraagd. Deze regeling is nog niet gepubliceerd, dit zal na de bespreking van de aanpak in de tweede kamer gebeuren. Voorzien wordt dat dit voor de zomer gebeurt en dat aanvragen in september kunnen worden ingediend.
Lees meer

Aftrap GreenBiz Energy IJmond

Meer dan 70 ondernemers, bestuurders en geïnteresseerden waren aanwezig bij de feestelijke aftrap van GreenBiz Energy. GreenBiz Energy is een energiemarkt (LEM) waar energievraag en -aanbod van lokale ondernemers bij elkaar worden gebracht. De marges die bij het terugleveren aan het net normaal gesproken terugvloeien naar de netbeheerders, blijven nu in de LEM en worden gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming van de regio. Lees meer

Training voor ondernemersverenigingen: een energiepositief bedrijventerrein

Jaarlijks wordt op bedrijventerreinen 170 PJ energie verbruikt, 6% van het totale Nederlandse energieverbruik. Hiervan kan zeker 30 tot 40 % worden bespaard. Ook zijn er op bedrijventerreinen veel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of biomassa. Aan het potentieel ligt het dus niet, maar toch komt het nemen van energiemaatregelen door MKB-ondernemers op bedrijventerreinen moeizaam van de grond. Parkmanagers en gebiedsregisseurs kunnen een belangrijke rol spelen om MKB-ondernemers te stimuleren tot verduurzaming. Daarom heeft TNO samen met CLOK, WM3, OostNL en de Green Business Club de training “Een energiepositief bedrijventerrein” ontwikkeld. Lees meer

Energiescans uitgevoerd in Schaapsdrift Renkum

Een substantiële verduurzamingsslag valt te halen bij het bedrijfsleven. Door ondernemers van bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum is daarom in oktober 2017 onder leiding van het E-team een eerste stap gezet naar een CO2-neutraal Schaapsdrift. Dertig bedrijven zijn in oktober 2017 geënthousiasmeerd om deel te nemen aan het collectieve proces naar energetische besparing en verduurzaming.

Het E(nergie)-team, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemers van het bedrijventerrein, gemeente Renkum, Omgevingsdienst regio Arnhem, energie-expert WM3-energy en externe begeleider Tarmo, coördineren het proces. De gekozen aanpak is gebaseerd op de methodiek van de stichting BE+, (Bedrijventerreinen Energie Positief). Lees meer

Convenant energie producerende bedrijventerreinen

Om aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te kunnen voldoen, ligt er een grote uitdaging om het energieverbruik bij bedrijven te verminderen en het aandeel lokaal opgewekte, duurzame energie bij bedrijven te vergroten.

In Nederland is het merendeel van de bedrijven gevestigd op één van de 3.500 bedrijventerreinen. Een bedrijf kan natuurlijk zelf maatregelen nemen, maar vanuit technisch- en organisatorisch oogpunt is samenwerking met “buren” binnen een bedrijventerrein efficiënt en doeltreffend. Lees meer